Kiedy można przestać płacić alimenty?

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzica dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się w sposób samodzielny. Z zasady obowiązek ten istnieje co najmniej do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę i tym samym nie może mieć własnych źródeł utrzymania obowiązek łożenia na nie przedłuża się. Kiedy można go uchylić?

Kiedy rodzice mogą przestać płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Rodzice mają obowiązek nadal  płacić alimenty na dziecko pomimo tego, że ukończyło ono 18 lat w sytuacji, gdy to jeszcze się uczy i nie osiąga własnego dochodu. Nie mogą oni zażądać, aby podjęło pracę zamiast studiować. Mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych jeśli wiążą się one z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas gdy dziecko nie uczy się, nie pracuje lub studiuje ale osiąga bardzo niskie wyniki, przerywa studia i rozpoczyna kolejne, powtarza rok czy bierze urlop dziekański.

Alimenty na niepełnosprawne dziecko

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa jeśli dziecko jest niepełnosprawne i z tego powodu nie stanie się samodzielne ekonomicznie. (Por. Uchwała SN z 31 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 76/85).

Alimenty na bezrobotne dziecko

Ważne jest też to, że gdy dziecko pobiera zasiłek dla bezrobotnych, rodzice nie są automatycznie zwolnieni z obowiązku łożenia na nie. Uznanie, czy dziecko pobierające zasiłek dla bezrobotnych może utrzymać się samo, zależy od okoliczności sprawy. (por. Uchwała SN z 18 maja 1995 r., sygn. akt III CZP 59/95).

Alimenty na dziecko, które wyszło za mąż lub ożeniło się

Jeśli dziecko ożeniło się lub wyszło za mąż obowiązek utrzymania go dotyczy w pierwszej kolejności małżonka. Także wtedy, gdy dziecko jeszcze studiuje, nie ma zawodu i nie podjęło pracy.

Dziecko ma dochody z majątku

 Jeśli dziecko dysponuje własnym majątkiem, który może pokryć koszty jego utrzymania oraz wychowania rodzice mogą zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego wobec niego. . Chodzi tu jednak o specyficzny rodzaj dochodu np. czynsz z wynajmu odziedziczonego mieszkania, nie zaś o wyzbycie się majątku i przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na utrzymanie.

Ważne! Rodzic nie może sam zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego. W każdym przypadku musi on najpierw wystąpić do sądu z prośbą o jego uchylenie. Może też zawrzeć z dzieckiem umowę w tej sprawie.

Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).